Phrasal.info Home  About us  Contact  Site map  Topics   

Visit us in Facebook Visit us in Google+ Visit us Twitter Visit us Pinterest   
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
 urge 
 use 
 usher 
Home  > U  > urge  > urge upon

urge on or urge upon

1. карам, подтиквам, подбуждам, пришпорвам: By now both jockeys were using their whips to urge on their horses. Досега и двамата жокеи използваха камшиците си, за да пришпорват конете.
The Prime Minister, urged on by her economic advisors, insisted on cutting both taxes and public expenditure. Премиерът, подтиквана от нейните икономически съветници, настояваше за намаляване на данъците и разходите.

2. (to urge something on somebody) моля настойчиво, убеждавам: The salesman was urging this encyclopaedia on us that we didn't need and couldn’t afford. Продавачът настойчиво ни предлагаше тази енциклопедия, която не ни трябваше и не можехме да купим.
I didn't want to refuse the food that her mother urged upon me. Не исках да откажа храната, която майка й настойчиво ми предлагаше.

 urge on
 urge upon

Валиден CSS!