Home  Links English-Bulgarian dictionary of phrasal verbs

 fish 
 fit 
 fix 
 fizzle 
 flag 
 flake 
 flare 
 flash 
 flatten 
 flesh 
 flick 
 fling 
 flip 
 float 
 flock 
 flood 
 flop 
 flounder 
 flow 
 fluff 
 flunk 
 flush 
 fly 
 fob 
 fog 
 foist 
 fold 
 follow 
 fool 
 force 
  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
 fold up
  F  > 2 > fold  > fold up

fold up

1. сгъвам: She watched him fold up the newspaper carefully and put it into his hag. Тя го наблюдаваше как сгъна внимателно вестника и го сложи в чантата си.
The rug'll he easier to carry if you fold it up. Килимът ще е по-лесен за носене, ако го сгънеш.
These lightweight, easy-to-clean garden chairs fold up for storage. Тези леки, лесни за почистване градински столове се сгъват за прибиране.

2. преставам да работя, фалирам (за предприятие и пр,): You never imagine that a high-street chain like Rumbelows will fold up. Човек не може да си представи, че основна верига като Ръмбслоуз ще фалира.
SYNONYMS: go under.

 1  2  3